ចាស់ជូរអែម ច្រៀងដោយក្រុម TKS girl band !!! ពីរោះ!!!

ចាស់ជូរអែម ច្រៀងដោយក្រុម TKS girl band !!! ពីរោះ!!!
ចាស់ជូរអែម ច្រៀងដោយក្រុម TKS girl band !!! ពីរោះ!!!
band tks girl loy
Published on 11/19/2017
ចាស់ជូរអែម ច្រៀងដោយក្រុម TKS girl band !!! ពីរោះ!!!

Comments

ពិតជាឡូយមែន👏👏👏
ឡូយណាស់ស្រីខ្មែរឥលូវសូមសរសើរដោយចិត្ដស្មោះ
Oh my god. So beautiful Khmer girl
👍💟
សូមសរសើរតែក្មួយៗកុំភ្លេចការរៀនសូត្រ
ឣ្នកណាថាខ្មែរឣន់
Loy
loy hery srey sart teat
Loy
Iពិតជាឡូយមែន
TKS Band rocks! Love your style and music sound. All TKS Band new songs please send to me or subscribe me to your band news.
អស់ចារណាស់
Good job girls ,I'm proud of you🌞
very good
Lolz

Suggested videos