រឿងមនុស្សមើលឃើញខ្មោច / The Eyes Diary - Horror Movie Trailer - តើអ្នកក្លាហានហ៊ានឃើញខ្មោចដែររឺទេ? មនុស្សមួយក្រុមនេះគឺហ៊ានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីជួបខ្មោច ព្រោះពួកគេនៅមិនអស់ចិត្តចំពោះរឿងអ្វីមួយ។

រឿងមនុស្សមើលឃើញខ្មោច / The Eyes Diary - Horror Movie Trailer - តើអ្នកក្លាហានហ៊ានឃើញខ្មោចដែររឺទេ? មនុស្សមួយក្រុមនេះគឺហ៊ានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីជួបខ្មោច ព្រោះពួកគេនៅមិនអស់ចិត្តចំពោះរឿងអ្វីមួយ។
រឿងមនុស្សមើលឃើញខ្មោច / The Eyes Diary - Horror Movie Trailer - តើអ្នកក្លាហានហ៊ានឃើញខ្មោចដែររឺទេ? មនុស្សមួយក្រុមនេះគឺហ៊ានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីជួបខ្មោច ព្រោះពួកគេនៅមិនអស់ចិត្តចំពោះរឿងអ្វីមួយ។
eyes trailer
Published on 11/17/2017
រឿងមនុស្សមើលឃើញខ្មោច / The Eyes Diary - Horror Movie Trailer - តើអ្នកក្លាហានហ៊ានឃើញខ្មោចដែររឺទេ? មនុស្សមួយក្រុមនេះគឺហ៊ានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីជួបខ្មោច ព្រោះពួកគេនៅមិនអស់ចិត្តចំពោះរឿងអ្វីមួយ។

Comments

Useless!
មានពិតរឺមិនមានពិតខ្ញុំមិនដឹងទេហើយក៏មិនចង់ឃើញដែល
Cleric Flowers
not bad
Sket Tecture
Wanna watch this
មេចយកបទ្ធថៃធ្វេីជាsoundtrack?
เจีย จนับ แม
មិនជឿថាមានខ្មោចទេ

Suggested videos