ព័ត៌មានលំអិតពីរឿងឆ្កែចេះនិយាយ (News Detail about the Story Dog Can Talk)

ព័ត៌មានលំអិតពីរឿងឆ្កែចេះនិយាយ (News Detail about the Story Dog Can Talk)
ព័ត៌មានលំអិតពីរឿងឆ្កែចេះនិយាយ (News Detail about the Story Dog Can Talk)
dog story news
Published on 10/21/2017
ព័ត៌មានលំអិតពីរឿងឆ្កែចេះនិយាយ (News Detail about the Story Dog Can Talk)

Comments

Mean man ey
Seem like ,she teaching the dog to speak .
hello
បានពូជមកពីណា
លឿតែមនុស្សចេះនិយាយតែមានឆ្កែចេះនិយាយដែលចាំខ្ញុំទៅមឹដែល
Kaknika Thay.

Suggested videos