អាមួយនេះវាវ៉ៃប្រពន្ធ...ស្តាប់ម្តាយមីងណែនាំវាតិចមើល!!!

អាមួយនេះវាវ៉ៃប្រពន្ធ...ស្តាប់ម្តាយមីងណែនាំវាតិចមើល!!!
អាមួយនេះវាវ៉ៃប្រពន្ធ...ស្តាប់ម្តាយមីងណែនាំវាតិចមើល!!!
puk man vea
Published on 11/24/2017
អាមួយនេះវាវ៉ៃប្រពន្ធ...ស្តាប់ម្តាយមីងណែនាំវាតិចមើល!!!

Comments

loy loy man
A1
put tho put tho kour sros srol knea tov pnoun pnoun ,
Good boy
មុខអាណឹងស្លូតតែពេលណាអត់មានស្រាចូលពោះប៉ុណ្ណោះ។ បើបានស្រវឹងវិញហ្អី..... ..ម៉ែក្មេកក៏វ៉ៃដែរ....
mic kor vea vai ppun kron eng jing alop nis vey
Good couple ....and good education
Ber vea jeng man ha puk a chhke os neng pron pun man rubos puk heng jas kom heng he puk a os neng som gob oy os tov ban laor
has has
សូមសសើដែលចេះកែខ្លួន
Propon leng lbeng the same.
Erain Apple kom vei papun ler he :D
yap nas
ㅋㅋㅋ
មិនដែលអាណាប្រដៅប្អូនថ្លៃនៅមុខប្អូនស្រីខ្លួននេៈទេ បើចង់កាន់ជើងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនបានគេធ្វើលអញ្ចឹងបានប្អូនខ្លួនបានចិត្ត
ធ្វើកូនប្រុសមកលុតជង្គុងមុខមនុស្សស្រី អោយគេស្អិអោយដូច សត្វ យ៉ាប់ណាស់ ។ ខូចកតិ្តយស ប្រុសអស់ហើយ
ស្តាប់ហើយវែទៀតហា
វាមិនដែលប្រដៅប្ូនថ្លៃនៅមុខប្រពន្នវាចឹងទេធើចឹងអោយប្អូនខ្លួនឯងបានចឹត្ត
តំបូងបងខ្លាំង តែដល់ចុងក្រោយ

Suggested videos