ស្រុកគេ ហ៊ានតែស៊ីផ្លេឡានផ្តេសផ្តាស គេចុះមកវ៉ៃលេង...ខុសពីស្រុកខ្មែរ

ស្រុកគេ ហ៊ានតែស៊ីផ្លេឡានផ្តេសផ្តាស គេចុះមកវ៉ៃលេង...ខុសពីស្រុកខ្មែរ
ស្រុកគេ ហ៊ានតែស៊ីផ្លេឡានផ្តេសផ្តាស គេចុះមកវ៉ៃលេង...ខុសពីស្រុកខ្មែរ
som fight mok
Published on 12/11/2017
ស្រុកគេ ហ៊ានតែស៊ីផ្លេឡានផ្តេសផ្តាស គេចុះមកវ៉ៃលេង...ខុសពីស្រុកខ្មែរ

Comments

ទ្រាំមិនបានដាក់វិញ ហាស...
I like so much .................
55555555
ពួកពីរក្រុមនេះវៃម្នាក់ម្ដងស្តាយកីឡា
កាស
ស្រុកខ្មែរអោយតែមានឡានថ្លៃជិះសុីផ្លេងាប់ចោលគ្មានដឹងស្ទះមិនស្ទះអីទេបានគេវៃម្ដងពួកអាមានឡានជិះហើយអត់ខួរគិត
អត់ឮសូរសំលេង ហេតុអីបានដឹងថាគេស៊ីផ្លេ
ពាក្យបណ្តឹងនៃការស្លាប់ដោយកម្លាំងខ្សោយ
som mok hry vey ke ort tan sur e trov ke dak venh
អាញ់មានដៃចេះវៃដែរតើ! មិនអត់ដៃឯណា ហិហិហិហាសហាសហាស
It better to kill the 2 who fight first so good
មិនយល់វេដេអូនេះមិនអាចយកជាការបានព្រោះគ្មានសំលេងអ្វីទាំងអស់ យើងមិនអាចប្រាកដទេថាមានរឿងអីកើតឡើងពិតប្រាកដហេតុអីគេវៃគ្នា
Enough is enough !
jing huey som mok ke min figt pg jogoy ke fight vinh
in Cambodia shoot one play play, hasss

Suggested videos