ចាប់បានចោរ... វ៉ៃហើយស្រាតខោទៀត...អ្នកដែលវ៉ៃចោរប្រាកដជាធ្លាប់ត្រូវចោរលួចឬឆក់ហើយ បានជាខឹងដល់ម្លឹង!!!

ចាប់បានចោរ... វ៉ៃហើយស្រាតខោទៀត...អ្នកដែលវ៉ៃចោរប្រាកដជាធ្លាប់ត្រូវចោរលួចឬឆក់ហើយ បានជាខឹងដល់ម្លឹង!!!
ចាប់បានចោរ... វ៉ៃហើយស្រាតខោទៀត...អ្នកដែលវ៉ៃចោរប្រាកដជាធ្លាប់ត្រូវចោរលួចឬឆក់ហើយ បានជាខឹងដល់ម្លឹង!!!
Published on 11/24/2017
ចាប់បានចោរ... វ៉ៃហើយស្រាតខោទៀត...អ្នកដែលវ៉ៃចោរប្រាកដជាធ្លាប់ត្រូវចោរលួចឬឆក់ហើយ បានជាខឹងដល់ម្លឹង!!!

Comments

ធ្វើចឹងហួសហេតុពេកហើយ
Omg
Mean rerg ey mix kor dol tnak neng
Jam bag srat , vai Pon na vai tov
Hmhmhm
good
កុំអាណិតពួកវៀរអី ពួកវៀរលួចមិនដែលអាណិតយើងទេ ! បើសិនជាខ្ញុំវិញ ខ្ញុំនឹងវៃ៉លើសនេះទៀត !
Jor kor mean jivet der
ធ្វើអីហួសហេតុពេក
Tos jea jor men ah net knea png
តែសត្វមិនចេះលួចទេ បើចោរវិញ វាលួចទាំងនាក់មានទាំងនាក់ក្រ វៃវាត្រូវហើយ
Thief is a bad person but a good person attacks bad person like animal, which one is worst.
ពួកអស់នេះធ្វើអ្វីអត់ចេះគិត ដូចបង្ហាញកេរ្ដី៍ខ្លួនឯងអឹចឹង
no intelligents ! sauvage !
Police trov tea jap neak vai neng tov toklaka dae ban trem trov.
G😂😅d hahaha 👊👊👊👊👊👊👊👍👍👍👍👍👍💃
Vea louch ey ke man
Bande de sauvage !!!!!
ហេតុតែគ្នាចង់មានបានដូចគេ ហេតុអ្វីក៍មិនប្រកបរបរសុច្ចិរិត គ្រប់គ្នាមិនមែនកេីតមកមានឯងឯណា ភាកច្រេីនចាប់ផ្ដេីមពីដៃទទេរដូចគ្នា អាណិត្តគ្នាដែរមិនចេះគិតឲវែងឆ្ងាយ ព្រោះចង់មានឆាប់ ខ្លះក៍ឈឺសាច់ខ្លះក៍ស្លាប់ អាស៊ូរដែព្រោះខ្មែរដូច តែមិនដឹងធ្វេីរយ៉ាងណាឲចោរទាំងនោះភ្ញាក់រលឹក។
បើកយើងកើតមកក្រវាមិនមែនជាកំហុសយើងទេតែបើកយើងស្លាប់ទៅវិញក្រនោះទើបជាកំហុសយើង។ហួសហេតុពេចហើយ
អ្នកមិនដែលបានជួបគឺគ្មានកំហឹងទេតែសម្រាប់អ្នកជួបកឺឈឺចាប់ណាស់
ដាក់ទៅ ម្តាយមិត្តភក្ត័ខំ្ញុត្រូវចោរឆក់ ធ្លាក់ពីលើម៉ូតូ បោកក្បាល ដាក់ទៅអោយខ្លាំង
Kon ke kon eng max kor jit a krok malas sot ter khmer doch kner
នេះជាការប្រមានសំរាប់ចោរឆក់ឣោយរៀងឣាប៉ូយ!
Nhom kor tlab jour chok de te nhom men hean vaiy jeng te a nit
សូមកុំប្រើអំពើហឹង្សា
ប្រទេសមានច្បាប់ យើងមិនត្រូវធ្វើដាក់គ្នាអញ្ចឹងទេ
It's showing that the law enforcement in Cambodia has been going down badly.
What are the police's responsibilities? Why did they ignore this kind of situation?
Of course, I know we all hate and feel angry with thieves, but we're not the law to punish them regarding as animals like this...! And the worst thing was that the thief was removed the pants away cruelly...!
The earth is the planet for human being to be empowered not animal civilization. Or Cambodia police allowed those few people to turn our planet for only animal being...?!
Young man should works n not robbing ,is a good lesson to learn .
tus bey knea chea j man kr min trov tver jeng del
Always like that Khmer !!!! I am khmer but what they do to there own people is not look good at all.
Puk nak ors eang neng tha thief is a bad person, pun te puk nak ors eang neng na min different from thief nos tae. Neyeay tha puk policemen hun sen vai tver bab khmer doch knea, jus puk nak ors eang vinh kompong tver ey neng? Mex kor min use law? Ber knea nak mean knea min tver baeb neng ta.
សីលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរធ្លាក់ចុះ មនុស្សពោពេញដោយភាពព្រៃផ្សៃ!!សង្វេកណាស់លោកអើយ!!
បើសីលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរធ្លាក់ចុះ មកពីមិនរៀន បើរៀនមានចំណេះដូចជាបណ្ឌិត កែម ឡី សុខ ទូច មានតែគេសរសើរ
ចឹងអ្នកលូចមិនយល់ច្បាប់ផង
កុំស្រាតគ្នាបានទេអាសរូខ្មែរផង
Even he is thief but all of that person also not good as well.
វៃថែមទៀតទៅ
Noraknimol Mâm Song Kimsour
has ha '
sahav mes
anh tha lich pong lich pong haii
too big and long
ban aiii Sakalkitya Bo and Noraknimol Mâm
has haha
ល្បល់យូ ចេញស្អីអាតេយអាតាយៗហ្នឹង?
ចោចឹងវែវាទៀតទៅនិយាយទៅគឺវៃប្រមានចោក្រោៗទៀកុំលូចគេទៀត
Kimhap Ung Denny Kendrick Tho Na Skyler Ros Ahh Mike So Khalay Hazel Kim
But y they took off his pants???
I don know too! Pity him tho Skyler Ros

Suggested videos