ក្បាច់គុណពិតៗ រហ័សគ្មានពីរក្នុងលោក!!!

ក្បាច់គុណពិតៗ រហ័សគ្មានពីរក្នុងលោក!!!
ក្បាច់គុណពិតៗ រហ័សគ្មានពីរក្នុងលោក!!!
fight street ring
Published on 10/22/2017
ក្បាច់គុណពិតៗ រហ័សគ្មានពីរក្នុងលោក!!!

Comments

Very fast movement .
Kom kom ti 2
លីសាវឡុងទី២
yes nice move..
if he got in to real fight, all this a noting
Bruce lee
សូមសសើរ
wow
His name is Tommy Carruthers showing his moves in Jeet Kune Do, a martial art created by Bruce Lee. (ចេះតែបោកគេទៅ ថតខ្សែភាពយន្តស្អី! )
He have learned Jeet Kun Doo .... na គ្មានពីរ ស្អី គ្មានដឹងអីសោះ កំុ Post ....
ខ្ញុំយល់ថាអ្នកអត់ចេះថារហ័សគ្មានពីលើលោក គេអ្នកចេះថា ក្នុងទឹកទីមួយដឹងថាសន្លប់, ចេះតែកាយវិកានឹងចេះតែតិចនិច បើគ្មានបទពិសោធទេ គឺ អត់ប្រយោជន៍
Good good good
Fast moving
នេះជា style របស់ លីសាឡុង ទេ
is street fighter style u can't compare to the ring, he is so fast and strong energy event in the ring he punch or kick will KO straight, fast and strong like bullet this videos is best close combat punch , great
Two different thing between "street fight" and " right fight" you cannot compare street fight and ring fight. Street fight no rule, no refere, no mercy..

Suggested videos