ធ្វើបុណ្យច្រើន សប្បាយចិត្តច្រើន

ធ្វើបុណ្យច្រើន សប្បាយចិត្តច្រើន
ធ្វើបុណ្យច្រើន សប្បាយចិត្តច្រើន
guy heart sameth
Published on 10/22/2017
ធ្វើបុណ្យច្រើន សប្បាយចិត្តច្រើន

Comments

That is very kind good good good
Good
good
May happiness be with those who do good.
Goods
good
Good deed .
very nice
ចិត្តល្អ
ធ្វើបុណ្យដោយសប្បាយចិត្តគឺពិតជាបានបុណ្យច្រើន>:)
very good,god looking you (y)
Tayada Samattha Smile Emme Sethika Sameth Roueng Chheang Chanlinna Kolneath Chan Srun Dina Di Na Hak Moni Panghavorn
ពេលឃើញគេខ្វះខាត បើយើងអាចអោយបានយើង អោយទៅ មិនមែនអោយដោយសាចង់បានបុណ្យទេ Coca Cool Tayada Samattha Smile Sameth Roueng Lone Ly Hak Moni Panghavorn
good
So nice. God will bless u heart.
Very king of them. Thank you guys
ល្អណាស់
ពិតជាមនុស្សល្អមែន
He is a good person.
ពិតជាមនុស្សចិត្តល្អមែន
Good Guys,
I hope you have all niece day Ok
1 banana smh. Retarded
That is good human being.
Good hearts god bless.
very good
សូមឲ្យសេចក្ដីមេត្តករុណានិងអំពើល្អរបស់មនុស្សមាននូវគ្រប់ទីកន្លែងអំពើល្អដែលអ្នកបានធ្វើហើយអំពើល្អនោះនិងវិលត្រឡប់មករកអ្នកធ្វើវិញ
allaahu Akbar...
good
baiknya
very nice na krab...
i love
bless u guys
good
Nice action
ពិតជាមនុស្សចិត្តល្អមែន!!ធ្វើបុណ្យដោយសប្បាយចិត្ត!!!ធ្វើបុណ្យច្រើន សប្បាយចិត្តច្រើន!!សូមឲ្យសេចក្ដីមេត្តករុណានិងអំពើល្អរបស់មនុស្សមាននូវគ្រប់ទីកន្លែងអំពើល្អដែលអ្នកបានធ្វើហើយអំពើល្អនោះនិងវិលត្រឡប់មករកអ្នកធ្វើវិញ

Suggested videos