សិស្សប្រុសៗណាត់វ៉ៃគ្នានៅប៉ោយប៉ែត

សិស្សប្រុសៗណាត់វ៉ៃគ្នានៅប៉ោយប៉ែត
សិស្សប្រុសៗណាត់វ៉ៃគ្នានៅប៉ោយប៉ែត
knea ban fight
Published on 10/22/2017
សិស្សប្រុសៗណាត់វ៉ៃគ្នានៅប៉ោយប៉ែត

Comments

Vai knea doch Zey
LM ChinNz
Oy te yarng nis youn youk dey os
Loy
Hee....men vai knea doch srey ta ker mas sar mok knea ter.loy9
yab nas
សិស្សសាលាទំនេពីរការសិក្សារធ្វើអញ្ចឹងរី?
Kop sari Bong Love OunLoy VannakVan Nak
ไม่มีงานทำ.puk A peal
A puk borm planh jeat
បើវាវៃគ្នាចឹងវាមិនទៅកាពារព្រះសានព្រះវិហារ
ត្រពាំងរលួយគល់
ប៉ោយប៉ែតជាស្ដាច់គ្រឿងញៀនលេខ(1)
Jet la3 herz b...khom tic teat ban dek kouk tang os kne herz..
មានអនាគត់ល្អ
อีผวกหาาาาา
បើម្តាយឱពុកឃើញ មិនដឹងសប្បាយយ៉ាងណាទេ
បើផ្ទុយពីការវ៉ៃគ្នាទៅស្រលាញ់រៀប់អានគ្នា វិញតើវាស្លាប់អីពួកអាថោកកូនអ្នកមានជិៈសុតតែបតូទាន់សម័យអាថោកខ្មែរវាមិនចេៈស្រលាញ់ខ្មែរ (ពួកអាថោកៗៗ)
Via douch ach jeng
មើលវាបានប្រយោជន៍អី ពពួកអាសិស្ស បាតសង្គមអស់នេះ អោយម៉ែ ឪ វាមើលទៅ....
បើណាត់គ្នារ៉ៃសុីវីរកការងារធ្វើប្រសើរជាងចំណាយពេលអត់ប្រយោជ៌
ពួកក្មេងអត់ប្រយោជ៌
Idiot.
..
ប្រទេសដែលមានអង្កាសិទ្ធមនុស្សគឺវាអញ្ចឹង
ពួកអាយ៉ាប់
អត់បានការ
អន់ណាស់
Pok a klang ban tae khmer knea eng , a ach
They have the opportunity to go to school to better themselves and this is what they do,I feel sorry for the kids who wants to go to school but couldn't afford too. DumbAsses
Mean a na kort hey poke a oun .......
ឝ្រូបង្រៀនសិស្សវៃឝ្នាបានល្អមែន
េហតុអ្វីមិនអាណិតដល់ឪពុកម្ដាយ ែដលគាត់ខំេធ្វីការលំបាកេដីម្បីឱកូនទៅសាលា េបីមិនអាណិតដល់ឪពុកម្ដាយក៏គិកពីរអនាគត់ខ្លួនឯងៃដលរឺមួយមិនគិកពីរអនាគត់របស់ខ្លួន បានជាេធ្វីៃបក េនៈ?
let them fight each other, it hurt them self..
Dumb asses
Lol cheap fight look like woman cat fight ...
ឆ្គូត
Lop 100;
ម់ង
មានអនាគតល្អ
ពួក អាវាយគ្នាដូចស្រីៗចឹង
មានកំណើតណាស់ប្អូន បើមិនរត់ម៉ូតូឌុប ក៏កម្មករដែរអាពៅ!
ល្អ ណាស់និទ្ទេស A +++
ខំទៅប្អូនៗ នេះជាដើមទុនសំរាប់ប្រលងចូល ធ្វើការនៅពេលខាងមុខ .....
Ber jing tov Tver soldier tov la or j eang
mean nakut nas ey
Koun khmer stupid
Pouk hang klang ban ta khmer knea eng jg..... yab ot jes slanh knea sos....
នែ! អាចៅ ម៉ែ ឳ អោយរៀនសូត្រ មិនម៉ែនអោយរៀន
វ៉ៃគ្នាទេ!
គេធ្វើដូចក្នុងរឿងច្ចឹង
សូមអរគុណដែលប្អូនៗខំប្រឹងវ៉ៃគ្នាបានល្អចេះជួយគ្នាសូមសរសើរប្អូនមួយម៉ាត់អាចោរម៉ាស្នៀត

Suggested videos