មិនព្រមឃាត់ក្មេង..បែរជាពន្យួសអោយក្មេងវាយគ្នាទៀត...

មិនព្រមឃាត់ក្មេង..បែរជាពន្យួសអោយក្មេងវាយគ្នាទៀត...
មិនព្រមឃាត់ក្មេង..បែរជាពន្យួសអោយក្មេងវាយគ្នាទៀត...
Published on 12/11/2017
មិនព្រមឃាត់ក្មេង..បែរជាពន្យួសអោយក្មេងវាយគ្នាទៀត...

Comments

Why older people so stupit
Ah dong old hz oy kmeang veiy knea tech
If they're living in usa parents go to jail for sure 😁😁😁
សូមបងប៉ូលីសទៅជួយមេីលផង
Yab nas
No Good!..
អាចាស់ឆ្កួត
ពួកចាក់ឆ្កួត
ជេរ‌បានល្អ
ចាញ់ដើរចេញម៉្យាងដែរ គ្រាន់បើព្រោះដឹងកម្លាំងខ្លួន
បាស់អាក្មេងខ្លះទៀតអត់ចេញទេ នៅយំបោសខ្លួនហើយ
មនុស្សឆំអត់ខួរអាងតែមិនមែនប្អូនរីក្មួយឯង
ពួកអាឆ្កៃឆ្កួត🐕🐕
Puk ah lop
Why do you take video of kids fighting when your suppose to stop them?
Thats so wrong
Why this parent encouraged this kids to fight each other? That really stupid to the parent ...
vai ke yom khluon ang
lop lop
Hey jos mix ah mouy wear red T shirt yom jing vai ke sos
puk a chkut kmeng veiy knea min prom kout oy veiy knea teat
ថ្ងៃក្រោយឃេីញហេីយជួយឃាត់ផង
Lob men
These adults are the monkeys. The kids don't want to fight at first.
សមពួកអាឆ្កួតមែន
He is cry because he happy to win.......
Not good. The fighter cry
ធ្វើែបបនេះមិនល្អទេ
A chkut oy kmeng veay knea
ចាស់ឡប់
What is wrong with the stupid adult?
Puk a chkear me chkear kherng khmeng veiy knea min prom kort bea gear serch sabay crazy men.!
អាចាស់ឆ្កួត
Puk a crazy dog
Fuck u
Lop mean puk a lop bong reang kmeng veiy knea
fuck the old
អាចាស់ឆ្គួត
មនុស្សមិនដែលចូលសាលាបានជាបង្រៀនក្មេងអេាយឆេ្វីចឹង
Fucking stopped
ចាស់តែកបាលកមានដឹងអី
Lop.lop
Com on guys don't be stupid. All you guys an adult you should teaching kids to love each other not to fight each other.
Are yep
Wriesomethihe..
Fuck the cameraman ... Fuck u asshole
មនុស្សមិនចេះអក្សរបានធ្វេីបែបនេះ
Pouk ah kajas lop
អាចាស់ភ្លើ
Song kom Khmer ta pon neng
ពេលក្មេងៗ់វៃគ្នាបែជាថត៕ចុះបើកូនរបស់ខ្លួនឯងវិញតើមានអារម្មណ័បែបណា?

Suggested videos

Popular tags