ចងកសំលាប់ខ្លួន ព្រោះអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត...

ចងកសំលាប់ខ្លួន ព្រោះអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត...
ចងកសំលាប់ខ្លួន ព្រោះអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត...
rip
Published on 11/24/2017
ចងកសំលាប់ខ្លួន ព្រោះអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិត...

Comments

Oh wow why?
L
Please may buddha bless their hearts
គេតាមធ្វើឃាតយើងអាចគេចផុត តែបើយើងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងមិនងាយ ឬមិនអាចគេចផុត... :D
Neang Larva
ជីវិត១១មានតម្លៃជាងអី្វៗទៅទៀត
នៅខេ្តតណានឹង
Rip
WTF?
RIP
គិតខ្លីម្លេៈមិនមែនទៅថ្ងៃនេៈស្អែកមកវិញទេ
สัพเพ สัตตา สัพพสัตว์ทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลาย ได้ทำบุญกรรมอันใดไว้ก็ไดรับผลนั้นไป จงเป็นสุขๆเถิด
នៅស្រុកណា ភូមិណាខែត្តណា
:(
ចំណោទ ត្រូវ ែត មាន ដំណោះស្រាយ ប៉ុែន្ត េនះ មិន ែមន ដំណោះស្រាយ េឡីយ គឺ ជាការគិត ខុស ព្រោះខ្វះ អ្នកចិត្ត សាស្ត្រ ជួយផ្ល ូវ ចិត្ត នៅេពល មនុស្ស មាន វិបត្តិ។
នៅទីណាដែរ
He needed help
Why?
Bunleang Heng
SiNat
គិតខ្លីម្លេះ😒😒
ប្រហែលជាពិបាកចិត្តពេកគ្មានឣ្នកជួយព្រឹកសាហើយមើលទៅ
He might be prouded by his parents
Killing ur self is a bitch move!!! Rip
ទបាកចិត្តប៉ុនណាក៏អត់ចង់ងាប់ដែររាល់ថ្ងៃ
Because of poor have No Choice.
ហេតុអ្វីក៍គិតខ្លីម្លេះ
បេីវាចង់ងប់អោយវាងប់ទៅបេីអាញ់មិនជួយទេហា

Suggested videos