ទីផ្សារលក់កណ្តុរនៅផ្សារស្ពានសេដ្ឋា ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល... ចង់បានរស់ក៏បាន ចង់បានងាប់បោកផូងនៅនិងមុខអោយមើល ញាក់សាច់!

ទីផ្សារលក់កណ្តុរនៅផ្សារស្ពានសេដ្ឋា ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល... ចង់បានរស់ក៏បាន ចង់បានងាប់បោកផូងនៅនិងមុខអោយមើល ញាក់សាច់!
ទីផ្សារលក់កណ្តុរនៅផ្សារស្ពានសេដ្ឋា ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល... ចង់បានរស់ក៏បាន ចង់បានងាប់បោកផូងនៅនិងមុខអោយមើល ញាក់សាច់!
mer pol pot
Published on 11/24/2017
ទីផ្សារលក់កណ្តុរនៅផ្សារស្ពានសេដ្ឋា ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល... ចង់បានរស់ក៏បាន ចង់បានងាប់បោកផូងនៅនិងមុខអោយមើល ញាក់សាច់!

Comments

អានេះចង់រៃណាស់វាបំផ្លញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសំឡាប់វាទៅ
Derm3 jivit.... Tver krob yang
សាហាវដល់ហើយ
orribles que feas
មនុស្សអើយមនុស្ស! ខ្វះស៉ីណាស់ទៅអី? ជួលក៏មិនស៉ីដែរលោក!
kperm nas
Sach pat te
ដើប្បី ចិញ្ចឹមជីវិត
Kour oy anit nas ber sin nhom jea kondol chir yang na tov
Éducation is Really important for khmer people now and forgive them : heritage of Pol pot régime !!!
นากล้วอะ
នៅខាងស្រុកខ្ញុំក៍មានលក់ដែរ
គុំថាឡើយហូមអោយញុំកានក៏ញុំមមិនកានដែរ
nis houy puk ah youn ...... deal mok bompol khmer ..nhom skol cbas,,,nas ,,,,,
Unbelievable,fk naughty.
Hmm sa hav
nis heuy ahar kal pi samai POL POT skal heuy rous jeat . saey kor skal daer POL POT Regime .
ខ្មែរយើងស្អីក៏សីុដែរ
Tver bab knea dol hz
Ewww freakinq nasty ppl eattinq rats
Em Davin mer mer mer your beloved animal haha be careful bae
សត្វកណ្ដុរតេីគេយកទៅណាហេីយធ្វេីអ្វី?
Ah Ty Jenny Ai Vattanac Sim delicious
Juliia
Xara Peter Omi Pedro Seven Angel
Pavv Pavv Pighappy Kon jong buy klas ot
Rainy Day
Jayson Rose
Monyrath Tep
Pouk A Nor-Rouk

Suggested videos